Türkiye Internetine sahip çık

BİLİzİM/BİLGİ/TÜKETİCİ SİVİL TOPLUM KURULUzLARI
“İnternetine Sahip Çık” Bildirgesi – 10 Mart 2007

İnternetine Sahip Çık … İnternet Yaşamdır

Türkiye İnterneti üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. İkinci defa tepki yasaları çıkartılıyor. İnterneti ve temsil ettiği değişimi anlamayan siyasal kadrolar, değişime ayak uyduramayan bürokrasi ve adalet sistemindeki bazı kademeler, internetin gelişmesini engelleyecek düzenlemeleri yapmak üzereler. Ölçüsüz bir şekilde abartılan çocuk pornosu ve bilişim suçları bahane edilerek, interneti zapturapt altına almaya ve sansürlemeye yönelik çabalar gündemde. İnternette istenmeyen bir kuş bile uçmasın felsefesine dayanan bu düzenlemeler, ifade özgürlüğüne, bireysel hak ve özgürlüklere önem veren, modern dünyanın bir parçası olmak isteyen ve Avrupa Birliğine girmek isteyen bir ülke imajiyla ters düşmektedir.

Mahkeme kararıyla Youtube’un erişime kapatılması, ülkemizde interneti bekleyen tehlikeleri gözönüne seren talihsiz bir gelişme olmuştur. Bu interneti yasaklamakla; kitap toplatma, gazete/dergi yasaklamayı eşdeğer gören, internetin getirdiği değişimi kavrayamamanın bir tezahürüdür. Youtube yasaklanarak, söz konusu videoyu üretenler ve youtube değil, Türk halkı nı cezalandırılmaktadır. Öfkelendiğimiz bir video nedeniyle Youtube’u erişimi kapatmak, zararlı bulduğumuz bir kitap nedeniyle, milyonlarca kitaplı büyük bir kütüphaneyi kapatmaya benzemektedir. Youtube’u erişime kapatarak, binlerce kültür ve eğitim ürününü, yurttaşlarımızın Youtube’a katkı vererek iş yapmasını, kendini geliştirmesini, ve Youtube üzerinden ülkemizi tanıtım çabalarının sürmesini engelliyoruz. Youtube’a erişimi yasaklamak yerine, Ata’mıza saldıran videoyu, google Türkiye veya elçilikle temasa geçip kaldırmak mümkündü. Yasakçı reflekslerden kurtulmalı, diyalog, işbirliği ve yönetişim ile çözüm bulma alışkanlığı edinmeliyiz.

İnternet, insanlığın, yeni toplum biçimi olan Bilgi Toplumuna geçişin, olmazsa olmaz, temel aracıdır. Bilgi Toplumu, bilim, teknoloji, ar-ge ve inovasyonun temel zenginlik kaynağı; bilginin bir üretim faktörü; ülkelerin ana zenginliğinin yetişmiş insanlarının beynindeki bilgi olduğu toplumdur. Bilgi Toplumu yolunda birey, üretici ve tüketici olarak önem kazanmakta, bağımsız düşünebilen, yaratıcı bireyler öne çıkmaktadır.

İnternet, topluma bir araçlar silsilesi içinde, kendini geliştirme, iş yapma, fikir üretme, ticaret yapma, eğitim alma, sosyalleşme, eğlenme, çalışma, bilgi alma, bilgi verme, bilgi paylaşma, yönetime katılma ortamı sunmaktadır.

İnternet, yurttaşların kolayca bir araya gelebildikleri, görüşlerini belirttikleri, katılımcı demokrasinin bir parçası, fikir ve ifade özgürlüğünün hayata geçtiği bir ortamdır.

İnternet, modern insanın hayatına köklü olarak girmiş, telefon, elektrik, trafik gibi hayatın doğal bir parçası haline gelmiştir. İnternet, zaman, mekan, gelişmişlik ve gelir düzeyi farkının etkisini ortadan kaldıran bir eşitleyicidir.

İnterneti kısıtlarsanız, demokrasiyi köreltirsiniz.

İnternet çok uluslu ve ulus-aşan, dağıtık, belirli bir sahibin olmadığı bir yapıda gelişmektedir. İnternet teknolojileri sürekli gelişen, kaygan bir zemindir. Uluslararası işbirliği mekanizmaları henüz yeterince gelişmemiştir. Bu özellikler, çözümü pek kolay olmayan sorunlar ortaya çıkartmıştır. Sansürcü birkaç ülke dışında tüm dünya, internetle ilgili düzenlemeleri özel sektör ve sivil toplumla birlikte, katılımcı ve saydam bir süreç içinde, çok dikkatli ve asgari düzeyde yapmaktadır. zu anda ülkemizde gündemde olan düzenlemeler ise büyük ölçüde kapalı kapılar ardında, özel sektör ve Sivil toplum örgütlerinin katılımı dışında hazırlanmaktadır.

Türkiye İnterneti sancılı bir 14 yıl geçirdi. İnternete sahip çıkacak, gelişmesi ve toplumsal yarar üretmesi için tüm ülkedeki çabaları koordine edecek, katılımcı yapılar kurulamadı. Serbest ve rekabetçi bir internet sektörü oluşamadı. Ancak son yıllarda, okulları internete bağlama, e-devlet ve bilgi toplumu yolunda yetersiz ama olumlu adımlar atıldı.

Biz sivil toplum kuruluşları olarak İnternete sahip çıkıyoruz! Yapılmaya çalışılan düzenlemelerin esas olarak sansürcü, birey ve demokrasi karşıtı olduğunu düşünüyoruz. Bu düzenlemelerin bu haliyle, sıradan vatandaşa, internet sektörüne ve Türkiye’ye zarar vereceğini düşünüyoruz. Biz halkımıza İnterneti anlatmaya devam edeceğiz. STK’ların, sektörün ve kamu oyunun görüşünü almadan bu alanda düzenlemeler getirmenin sağlıklı olmayacağına inanıyoruz

Biz yönetişim ilkelerine inanıyoruz. Siyasal kadroları ve bürokrasiyi bizimle ve özel sektörle iş birliğine çağırıyoruz. Biz evrensel hukuk ilkeleri içinde, İnternet Hakları Bildirgesi ve Sibersuçlar Deklarasyonu çerçevesinde demokratik düzenlemeleri birlikte tasarlayıp uygulamaya, öz denetim ve ortak yönetişim yapıları kurmaya hazırız. Saydamlık ve katılımcılık tüm Türkiye’nin yararınadır.

İnternet, ülkemizin gelişmesi, dünya ile bütünleşmesi, demokrasinin ve demokrasi kültürünün gelişmesi için geniş olanaklar sunuyor.

Bu olanakları yitirmeyi göze alamayız, çünkü demokrasi istiyoruz! Tüm yurttaşlarımızı, internetine sahip çıkmaya çağırıyoruz, çünkü:
İnternet Yaşamdır!

BMD – Bilişim Muhabirleri Derneği
DD – Darüşşafakalılar Derneği
INETD – İnternet Teknolojileri Derneği
IPS – Bağımsız Iletişim Vakfı
LKD – Linux Kullanıcılari Derneği
TB – Tüketiciler Birliği
TBD – Türkiye Bilişim Derneği
TEDER – Telekomünikasyon ve Enerji Hizmetleri Tuketici Haklari ve Sektorel Arastirma Dernegi
TELKODER – Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
TID – Tüm Internet Derneği
TIEV – Tüm İnternet Evleri Derneği
TKD – Türk Kütüphaneciler Derneği
TUBIDER – Bilişim Sektörü Derneği
TUBISAD – Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği
TURKMIA – Tıp Bilişimi Derneği
UNAK – Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği
YASAD – Yazılım Sanayicileri Derneği

Bir yanıt yazın